4ο προγραμματικό κείμενο: Δημοκρατικός προγραμματισμός, συμμετοχικές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου

4ο προγραμματικό κείμενο: Δημοκρατικός προγραμματισμός, συμμετοχικές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου

Τέταρτο προγραμματικό κείμενο: Δημοκρατικός προγραμματισμός, συμμετοχικές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου. Δράσεις ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

Δημοκρατικός προγραμματισμός, συμμετοχικές διαδικασίες και διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου.

 • Διεκδικούμε τα παρακρατηθέντα ποσά, όπως και σημαντική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις κοινωνικές ανάγκες και τα τοπικά έργα υποδομής.
 • Λογοδοτούμε ενώπιον των δημοτών για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο.
 • Καθιερώνουμε τακτικές συναντήσεις δημάρχου και αρχηγών παρατάξεων για σοβαρά ζητήματα της πόλης.
 • Αναδεικνύουμε τη Δημόσια Ετήσια Απολογιστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την Επιτροπή Διαβούλευσης ως σημαντικές διαδικασίες άσκησης δημοτικής πολιτικής και πληροφορούμε τους πολίτες για την οργάνωση του Δήμου και τη διάθεση των υλικών πόρων.
 • Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα απορρόφησης πόρων του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020) για τον Δήμο μας.
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχής του δημότη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, θεσμοθετώντας Δημοτικές Ενότητες – Γειτονιές, με Συμβούλια Πολιτών, που θα έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. Επιδιώκουμε την καθιέρωση τοπικών δημοψηφισμάτων, για τη λήψη αποφάσεων σε ιδιαίτερης σημασίας θέματα, καθώς και τη λειτουργία δομών Άμεσης Δημοκρατίας.
 • Ενισχύουμε το θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών και επιδιώκουμε την εμπλοκή όλων των φορέων, που συναπαρτίζουν τη σχολική κοινότητα, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
 • Εφαρμόζουμε στην πράξη την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης μας.
 • Επιδιώκουμε τον προσδιορισμό των δημοτικών τελών, ώστε να κλιμακώνονται με κοινωνικά κριτήρια.

Δράσεις ενίσχυσης του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

 • Βελτιώνουμε δραστικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Αποκαθιστούμε το κύρος των θεσμικών συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 • Επιταχύνουμε τη διαδικασία ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών και έχουμε ως βασική προτεραιότητα την επιμόρφωση των δημοτικών υπαλλήλων, ώστε να είναι σύμμαχοι και πρωτεργάτες στην παραγωγή του δημοτικού έργου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοκρατία, και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων.
 • Καθιερώνουμε ετήσιες έρευνες αξιολόγησης των παραγόμενων δημοτικών υπηρεσιών (δημοτικών δομών).
 • Δημιουργούμε ψηφιακή ομπρέλα (ανοιχτό δημοτικό WiFi) με σωστή κατανομή εύρους διασύνδεσης.